Nội dung cam kết giữa học viên và CiOne

Khi bạn chọn Gói Cam Kết tức là CiOne có nghĩa vụ giúp bạn giám sát việc học đúng theo kế hoạch mà bạn và Coach đã đặt ra. Sau đây là nội dung cam kết giữa học viên đã chọn Gói Cam Kết và CiOne.

Điều 1: Quyền và Nghĩa vụ của Học Viên

1. Quyền:

1.1 Yêu cầu CiOne cung cấp một bản kế hoạch học tập chi tiết: học viên có thể xem bản kế hoạch học tập của mình bất cứ lúc nào trên hệ thống eLearning của CiOne

1.2 Được thông báo, nhắc nhở để theo đúng tiến độ học tập: học viên luôn nhận các thông báo về các hoạt động sắp tới theo đúng kế hoạch học tập cá nhân từ hệ thống CiOne.

1.3 Nhận biết được tình hình học tập hiện tại của mình: hệ thống eLearning của CiOne cung cấp biểu đồ và thống kê về các bài học viên đã trải qua, các hoạt động học tập (làm thử thách, health check, meetup, final project review) được đánh giá như thế nào, đã đạt hay cần phải thực hiện lại,... Từ đó học viên dễ dàng nhận biết tình trạng của mình để có những hành động kịp thời.

1.4 Trao đổi với Coach về việc thay đổi kế hoạch học tập của mình: trong quá trình học, học viên thấy rằng kế hoạch học tập ban đầu của mình không thể thực hiện vì một trong các lý do sau đây:

  • + Thực hiện nghĩa vụ quân sự
  • + Nằm viện dài ngày (15 ngày trở lên)
  • + Khả năng tiếp thu

Sẽ được Coach của CiOne trao đổi và thay đổi lại kế hoạch học tập. Với quyền thay đổi kế hoạch học tập, mỗi học viên chỉ được thay đổi 1 lần.

1.5 Trao đổi trực tiếp với Mentor: các hoạt động Health check và Final project review, học viên sẽ được liên hệ trực tiếp với Mentor một cách cá nhân để trao đổi về năng lực chuyên môn hiện tại của mình.

1.6 Được đánh giá, phản hồi về chất lượng đào tạo, chăm sóc của đội ngũ và hệ thống CiOne.

1.7 Được đánh giá, phản hồi về chất lượng, chăm sóc của đội ngũ Coach và Mentor.

1.8 Được bồi hoàn với đúng mức học phí đã đầu tư nếu học viên không nhận được mức lương đầu tiên chính thức từ 6 - 8 triệu / tháng sau khi học đủ lộ trình front end và thực hiện đúng bản kế hoạch học tập cá nhân.

2. Nghĩa vụ:

2.1 Học viên đảm bảo thực hiện đúng theo bản kế hoạch học tập cá nhân.

2.2 Học viên đảm bảo chất lượng học tập của mình thông qua các hoạt động gồm: thực hiện thử thách, Health Check, đồ án cuối khoá (final project). Chất lượng của học viên trong mỗi hoạt động được đánh giá bởi các Mentor.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của CiOne

1. Nghĩa vụ:

1.1 Cung cấp hệ thống eLearning hỗ trợ học viên giám sát việc học tập cá nhân theo đúng kế hoạch.

1.2 Kết nối học viên với đội ngũ Mentor có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn vững vàng.

1.3 Kịp thời thông báo, nhắc nhở các hoạt động học tập của học viên.

1.4 Hoàn trả học phí nếu học viên không đạt mức lương từ 6 - 8 triệu trong tháng lương đầu tiên chính thức. Với điều kiện học viên cần đảm bảo học đúng và hoàn thành các hoạt động theo đúng bản kế hoạch học tập cá nhân.

2. Quyền:

2.1 Từ chối thực hiện cam kết hoàn trả học phí nếu học viên không thực hiện đúng bản kế hoạch học tập cá nhân được quy định rõ ở điều 3.

2.2 Ngưng việc học của học viên khi học viên không có tinh thần hợp tác. CiOne sẽ xem xét và hoàn trả lại một phần học phí sau khi đã tính toán chi tiết mức chi phí đã đầu tư cho học viên trong quá trình đã học.

2.3 Học viên có trách nhiệm thanh toán chi phí Health Check, Final Project Review cho những lần gặp Mentor lần thứ 2 trở đi (Học viên đã được đánh giá "Không đạt (Fail)" ở lần đầu tiên). Chi phí gặp Mentor được CiOne chi trả theo giờ và dựa trên từng gói, với mức chi phí như sau: Gói 1: 150.000/giờ, gói 2 và 3: 200.000/giờ

Điều 3: Các điều khoản học viên cần đảm bảo để được hoàn học phí nếu không nhận được mức lương 6 - 8 triệu/ tháng trong tháng làm việc chính thức đầu tiên. Nếu học viên không đảm bảo các điều khoản sau, CiOne sẽ không có trách nhiệm hoàn trả học phí.

3.1 Đảm bảo học đúng theo kế hoạch học tập cá nhân sau khi đã trao đổi và xác nhận với Coach. Nếu học viên thay đổi bản kế hoạch học tập thì cần thông báo trước với Coach và phải thuộc trong một lý do ở Điều 1, mục 1.4.

3.2 Đảm bảo thực hiện đầy đủ các thử thách (challenge). Nếu nhận xét của Mentor là chưa đạt (Fail) thì học viên có trách nhiệm thực hiện lại để đảm bảo đạt.

3.3 Đảm bảo tham gia đầy đủ các hoạt động Health Check. Những lần Health Check, học viên phải được đánh giá "Pass", và không quá 3 lần "Fail" cho một hoạt động Health Check.

3.4 Đảm bảo thực hiện đầy đủ các đồ án cuối khoá và được đánh giá của Mentor là "Pass".

Các điều khoản trong nội dung cam kết này nhằm giúp học viên và CiOne đạt được mục tiêu. Vì vậy, học viên và CiOne cần nghiêm túc thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, hiểu rõ nội dung của cam kết. Cam kết này có hiệu lực bắt đầu từ lúc học viên học bài đầu tiên khi chọn gói Cam Kết của CiOne.